กระบวนการผลิต

img1

1. การเคลือบ

img2

2. การทำความสะอาด

img3

3. การบ่ม

img4

4. แข็งกระด้าง

img5

5. การเคลือบ 1

img6

6. การตรวจสอบ

12

7. บรรจุภัณฑ์

10

8. คลังสินค้า